Verktøy i BLT-prosessen

Her har vi samlet verktøy og metoder du kan bruke i hver fase. Det er ikke nødvendig å ta i bruk alle verktøyene i alle prosjekter. Prosessen kan skaleres opp og ned. Det viktigste er å snakke med de som skal ta i bruk løsningen.

Behov

Her har vi samlet noen verktøy som kan brukes i behovsfasen. Velg de som passer for å skaffe nok innsikt om behovet i deres prosjekt.
Målgrupper
Intervjuer
Observasjon
Tjenestesafari
Gjestebud
Spørreundersøkelse
Personas
Innbyggerreise
Post-it-gjennomgang
Funn

Målgrupper

Hvem er i målgruppa og hvem er ikke det?

Noe av det første man bør gjøre i et innovasjonsprosjekt, er å sortere hvem som er i målgruppa og hvem som ikke er det. Hvilke grupper med mennesker er det denne tjenesten, produktet eller arbeidsprosessen er viktig for? Hvem er grunnen til at vi utfører dette arbeidet? Hvem bør involveres i arbeidet?

Slik gjør dere det

Start med en prat i prosjektgruppa. Hvilke innbyggere bruker nåværende tjeneste eller kan være bruker av fremtidig tjeneste? Hvilke innbyggergrupper bør prioriteres i dette arbeidet? Hvilke behov har disse innbyggergruppene?

Intervjuer

Hva og hvordan

Å gjennomføre intervjuer er ofte den enkleste og beste måten å få ny innsikt i hvordan
mennesker opplever en tjeneste eller problemstilling. Start med å intervjue de som er direkte påvirket av problemstillingen dere undersøker.

Intervjuer i praksis

I forbindelse med ny helse- og velferdsplan, undersøkte et kull på Innovasjonsskolen hvordan foreldrene til barn med omfattende behov kan involveres i utviklingen av tjenestetilbudet. - Vi intervjuet familier som hadde behov for sammensatte tjenester, forteller Else Berit Kyte. - Jeg var mildt sagt skeptisk til at jeg som kommunalsjef skulle inn i hjemmet til folk og intervjue dem, sier Else Berit.

Observasjon

Hva og hvordan

Det folk sier de gjør, er ofte forskjellig fra det de faktisk gjør. Det er derfor viktig å kombinere intervjuer med observasjon. Det finnes ulike former for observasjon. Man kan være «flue på veggen» der man observerer og følger en eller flere personer over tid, uten å aktivt delta eller ha direkte kontakt med vedkommende. Observasjon kan brukes til å sette seg inn i livet til menneskene som bruker eller yter tjenesten.

Tjenestesafari

Hva og hvordan

En tjenestesafari er en undersøkelsesmetode for å forstå hvordan en tjeneste fungerer. Man går ut i felten og skaffer seg førstehåndsinnsikt i hvordan tjeneste oppleves. En tjenestesafari kan være fokusert på en bestemt tjeneste eller type tjenester.

Gjestebud

Hva og hvordan

Gjestebud er et uformelt diskusjonsmøte arrangert av innbyggerne selv. Gjennom gjestebud kan man engasjere deler av befolkningen som ellers ikke gir innspill i kommunale prosesser. Metoden kan brukes både i planarbeid og i tjenesteutvikling, og er brukt inn mot ulike interessentgrupper. Riktig organisert bruker man lite ressurser, men kan få nye og svært nyttige tilbakemeldinger.

Gjestebud i praksis

Gjestebud som medvirkningsmetode har blitt utprøvd i reguleringsplanen for Vestfossen og i kommuneplanprosessen i Øvre Eiker kommune. Bernt-Egil Tafjord, arealplanlegger, har vært med på gjennomføringen. Tilbakemeldingene viser at det ble satt stor pris på å kunne diskutere temaer uten ordstyrer eller «sensor».

Spørreundersøkelse

Hva og hvordan

Hvis du ønsker svar på noen bestemte spørsmål fra mange personer på én gang, så kan en spørreundersøkelse være et egnet verktøy. En spørreundersøkelse kan både etterspørre kvalitative svar (fritekst, bilder, film) og kvantitative svar (forhåndsdefinerte svaralternativer). Kvalitative svar egner seg til å si noe om hvordan folk tenker, mens kvantitative svar kan si noe om hvor mange som tenker noe, og av og til også noe om sammenhenger mellom ulike variabler. Det tar lengst tid å bearbeide kvalitative svar. Samtidig må du også være ekstra nøye med metoden du bruker hvis du skal bruke kvantitative svar til å si noe om sammenhenger mellom variabler, eller om utbredelsen av noe i en befolkning på grunnlag av et utvalg.

Gjennomføring

Før du lager en spørreundersøkelse, så må du finne ut hva du ønsker å vite mer om, hvem du vil spørre og hvordan du vil spørre dem. Du må også ha tenkt på hva du skal bruke svarene til, og ha tenkt gjennom personvern og etikk. Dersom du skal lage en digital undersøkelse, må du bruke Questback som verktøy om du jobber i Øvre Eiker kommune. Det er fordi du da kan være sikker på at personvernhensyn er tilstrekkelig ivaretatt. Siden kommunen bare har noen få lisenser til Questback, må du ta kontakt med Christer Best Gulbrandsen, telefon 915 59 512 eller e-post innovasjon@oeiker.no for å få hjelp med å legge inn undersøkelsen der. Han kan også gi veiledning i utforming av undersøkelsen.

Personas

Hva og hvordan

Personas er en personifisering av målgruppene i et prosjekt eller utviklingsarbeid. Personas er basert på innsikt fra f.eks. intervjuer og observasjon, og skaper større empati og brukerforståelse. En persona består gjerne av et bilde og en kort beskrivelse av hvem dette er; navn, alder, yrke, bosted, familie, hobbyer og interesser, hva han liker og misliker, og aller viktigst, hvilke behov hun har som vi kan dekke. Vanligvis vil prosjektet operere med flere ulike persona som representerer ulike brukergrupper.

Gjennomføring

Personas skapes i behovs-fasen, for å kartlegge behovet til målgruppene i et prosjekt eller utviklingsarbeid. Personas kan videre brukes for å velge en løsning som svarer på behovene til målgruppene. Dette verktøyet har blitt benyttet i flere prosjekter i Øvre Eiker kommune.

Innbyggerreise

En reise i innbyggerens sko

Når man tilbyr en tjeneste, er det enkelt å fokusere på den delen av tjenesten man har ansvar for. En innbyggerreise gjør at man kan se sitt område i helheten og hvordan det oppleves for innbyggeren. Det gjør at man kan sette seg inn i innbyggerens situasjon og skape en tjeneste med innbyggeren i sentrum.

Basert på innsikt, ikke antagelser

Innbyggerreisen er baser på innsikt fra intervjuer, observasjon, tjenestesafari eller lignende. Den er ikke basert på antagelser om hva vi tror innbyggeren opplever.

Post-it-gjennomgang

For å sortere innsikt

Når man har utført ulike aktiviteter for å forstå behovet, kan det hjelpe å sortere innsikten man har samlet inn. Post-its funker godt i denne sammenhengen. Skriv opp innsikt som det er viktig å ha med videre på en lapp, heng den opp og sorter lappene ut fra hvilke lapper som har lignende tema. Når man kan se informasjonen visuelt foran seg, blir det gjerne enklere å se sammenhenger og se hva som går igjen. Dette brukes videre for å generere funn.

Her kommer det snart innføring i flere verktøy.

Løsning

Her har vi samlet noen verktøy som kan brukes i løsningsfasen.
Hva gjør andre
Idégenerering
Utvelgelse
Gjør klar for test

Test

Her har vi samlet noen verktøy som kan brukes i testfasen.
Bygge prototype
Brukertest
Pilot
Evaluering
Neste steg