Hvordan arbeider vi med innovasjon?

Øvre Eiker har fokus på å bygge god ledelse, kultur og kompetanse på innovasjon for å lykkes.

Hvordan skape en innovativ kommune?

Vi vil levere gode tjenester til innbyggerne, ha en høy grad av tillit i befolkningen, og finne nye løsninger på samfunnsutfordringer i samarbeid med våre innbyggere, næringsliv og forskere. Vi tror innovasjonsplakaten sine prinsipper for innovasjon hjelper oss å lykkes.

Et systemperspektiv på innovasjon

Innovasjon er mer enn gode verktøy, gode strategier eller god ledelse. Skal vi styrke innovasjonskompetansen til organisasjonen må vi arbeide med og ha en forståelse for elementer som kultur, ledelse, strategi og kompetanse – og ikke minst hvordan de påvirker hverandre.

Vår innovasjonskultur

En innovasjonskultur kjennetegnes av hva som er forventet og ønsket adferd og holdninger fra både ledere og medarbeider. Blir det sett på som positivt når det blir spilt inn forbedringstiltak? Blir det oppmuntret til å involvere brukere aktivt inn i innovasjonsarbeidet? Er fokuset på å unngå feil eller på å teste ut muligheter?

 

En god innovasjonskultur kjennetegnes av aktiv involvering av medarbeider og andre i innovasjonsarbeidet, tillit mellom medarbeidere og ulike ledernivå, og ikke minst et fokus på at man får tid til å utforske nye ideer og støtte fra medarbeiderne i prosessen.

Kompetanse på innovasjon

I Øvre Eiker ønsker vi å videreutvikle metodikk, kompetanse og veiledning om innovasjon, men også legge til rette for at gevinstene fra innovasjonene kan synliggjøres og realiseres. Slik at ansatte og innbyggere kan få del i bedre tjenester. Vi ønsker også å jobbe mer systematisk med spredning av løsninger og erfaringer som kan komme flere ansatte til gode. Derfor tror vi at løsninger utviklet i Øvre Eiker etterhvert kan kopieres av andre kommuner.

Ledelse skaper retning

Lederne har et særlig ansvar for å jobbe strategisk og systematisk med innovasjon, kultur, endring og kompetanse, og å gi medarbeiderne handlingsrom til å stille spørsmål, tenke nytt og jobbe på nye måter. Innovasjonsbarometrene for staten og kommunesektoren fremhever ledere som den viktigste pådriveren for at den nyeste innovasjonen ble satt i gang.

 

I Øvre Eiker er det planer både på sektor og avdelingsnivå for hva og hvordan man skal jobbe. Heller enn at det skal utvikles egne innovasjonsplaner på alle områder er målet at innovasjon skal være en arbeidsmetode som brukes inn i eksisterende forbedringsarbeid.

 

Det ligger derfor et ansvar på ledere på alle nivå at dette blir integrert i avdelingenes arbeidsmetoder. KLG og Utviklingsteamet vil bidra med retning og støtte i prosessene.

Hvordan arbeide med Innovasjon?

Kommunen må i større grad ta i bruk arbeidsmetoder som kan fremme innovasjon, selv om flere arbeidsmetoder og verktøy er tatt i bruk de siste årene trengs det likevel kompetanse på slike arbeidsmetoder og i hvilke situasjoner de kan være nyttige.

Definere behov fremfor løsning

En viktig forutsetning for innovasjon i offentlig sektor er å se nye muligheter og å bruke tid på å undersøke hva behovet egentlig er. For å lykkes bør en ikke å starte med å definere en detaljert løsning med klare spesifikasjonskrav, men være åpen for at løsningen på behovet kanskje ikke er oppfunnet eller utviklet ennå.

 

Man bør også være åpen for at problemet eller behovet kan være et annet enn det man først har forstått, eller det kan være større og omfatte andre aktører. Løsningene man først så er ikke nødvendigvis de som best løser problemet. Derfor bør man definere behovet og ikke løsningene først. Når man undersøker behovet er det viktig med involvering, for behovene kan tilhøre både innbyggere eller brukere, næringsaktører, sivilsamfunnet eller offentlig sektor selv.

Rammevilkår for innovasjon

I Øvre Eiker er vi opptatt av å skape gode rammevilkår for innovasjon i organisasjonen. Vi har derfor utviklet noen verktøy og artikler slik at du kan arbeide med dette i egen avdeling. Disse kan brukes i avdelingsmøter eller for at du kan få en bedre forståelse for hva som påvirker innovasjonsarbeidet i din avdeling.

Metoder for innovasjonsarbeid

Det finnes utallige verktøy for å arbeide med innovasjon. Vi har valgt å definere opp noen metoder og verktøy vi ønsker at skal være basis for arbeidet i kommunen. Dette gjør vi for å skape et felles språk og felles prosesser. Det er fritt opp til alle å utvide, bygge på og la seg inspirere av andre metoder. Basis-verktøyene våre vil vi også videreutvikle alt etter behovene i organisasjonen.

 

Under fanen «metoder for innovasjonsarbeid» finner du:

 

  1. Et verktøy for å kartlegge rammer for innovasjonsarbeid i din avdeling (Scorecard A4 fra Tinkr). Denne kan brukes i møter med dine medarbeidere eller for at du som medarbeider kan få en bedre forståelse for hva som påvirker innovasjonsarbeidet i din avdeling
  2. Verktøykasse for ulike faser av innovasjonsprosessen. Her bruker vi BLT-metoden, som har tre faser; Behov, Løsning, Testing.
  3. Det ligger også linker til andre ressurser som er kvalitetssikret av Utviklingsteamet.

Birgit Solberg

Rådgiver

Skal vi ta en prat?

Ønsker du å drodle rundt hvordan du kan bruke innovasjonsmetodikk i en prosess? Ta kontakt med Birgit!