Faser i et prosjekt

Et prosjekt er bygd opp av ulike faser. Her finner du en beskrivelse av organiseringen av hver fase, hvilke aktiviteter som bør gjennomføres og hvilke verktøy vi har tilgjengelig.
Konsept
Planlegging
Gjennomføre
Avslutte
Realisere

1. Konsept

Resultatet av konseptfasen er et mandat. Det er begrunnelsen og bestillingen fra eier til prosjektorganisasjonen. Dette gir rammene de skal jobbe etter.
Prosjekteier

Bestiller prosjektet, tar store beslutninger og sikrer gevinstrealisering.

Prosjektorganisasjon

Prosjektorganisasjonen er en samlebetegnelse for styringsgruppe, prosjektleder og prosjektgruppe.

Mandat

Mandatet er begrunnelsen for prosjektet og bestillingen til prosjektorganisasjonen.

2. Planlegging

Resultatet av planleggingsfasen er prosjektplanen. Denne planen beskriver hvordan prosjektet skal gjennomføres, og utarbeides av prosjektgruppa.
Prosjektgruppa

Gjennomfører aktivitetene i prosjektet. Skal kun bestå av utførende personell.

Prosjektplan

Prosjektplanen beskriver hvordan prosjektet skal gjennomføres. Prosjektplanen kan bygges opp av blant annet interessentanalyse, gevinstplan og ROS-analyse.

Last ned mal for prosjektplan (kommer snart)

Prosjektplanen inneholder informasjon om organisering, bruk av verktøy og valg av aktiviteter.

3. Gjennomføring

I denne fasen gjennomfører prosjektorganisasjonen aktiviteter knyttet til leveransene.
Behov

Start med å undersøke behovet.

Løsning

Utforsk ulike ideer før dere velger løsning.

Test

Test løsningen i liten skala for å se om den svarer på behovet.

4. Avslutte

Nå avslutter prosjektorganisasjonen sitt arbeid og leveransene settes i drift. Medarbeidere læres opp og vi samler erfaringer fra prosjektet.
Implementere

Leveransene implementeres i daglig drift.

Lære opp

Prosjektorganisasjonen lærer opp medarbeidere.

Evaluere

Prosjektorganisasjonen samler erfaringer og evaluerer hvordan leveransen fungerer i praksis.

5. Realisere

Leveransene er overlevert eier som tar ut effekten av endringene. Gevinstene måles, kursen justeres og vi kan drive stadig forbedring.
Måle

Gevinstene måles.

Justere

Kursen justeres.

Forbedre

Eier og medarbeidere har fokus på stadig forbedring i drift.