Nettverk for innbyggere

Her kan du som ansatt holde deg orientert om hvilke nettverk
kommunens innbyggere har og hvordan de kan kontaktes

Grendeutvalg

Grendeutvalgenes betydning i Øvre Eiker

Grendeutvalgene (GU) er viktige i Øvre Eiker. GU sikrer godt samarbeid mellom innbyggere og kommunen, mobiliserer til dugnad og gjør sitt for livskraftig vekst i hele kommunen. Kommunen skal tidlig ta grendeutvalgene med på råd i saker som angår deres område, gi råd, hjelp og støtte, og synliggjøre utvalgenes synspunkter i sin saksbehandling. Utvalgene skal tilrettelegge i nærmiljøet for viktige diskusjoner som gjelder hele kommunen.

Kontakt Røren grendeutvalg
Kontakt Ormåsen grendeutvalg
Kontakt Hokksund byutvalg
Kontakt Vestfossen grendeutvalg
Kontakt Skotselv grendeutvalg
Kontakt Fiskum grendeutvalg

Kulturrådene

Kulturrrådene i Øvre Eiker

Samarbeidet med frivillig sektor er en av forutsetningene for å oppfylle kommunens visjon. Idretten representerer den største gruppen, men også kor, korps, teaterlag og andre fritidsaktiviteter utgjør en betydelig del av det frivillige kulturlivet. Frivillig Sentralen er også en del av kommunens satsing på frivillighet. Mange lag og foreninger er paraply-organisert under ulike kulturråd.

Kontakt musikkrådet
Kontakt teaterrådet
Kontakt idrettsrådet

Innbyggerrådene

Øvre Eikers innbyggerråd

Rådene skal bidra til at deres respektive målgrupper skal kunne høres i kommunale beslutningsprosesser gjennom åpen, bred og tilgjengelig medvirkning. Rådene skal ta opp saker som vedkommer deres respektive målgrupper i kommunen. Rådmannen skal sørge for å forelegge saker for rådene som angår deres respektive målgrupper. Rådene skal slik sett inkluderes i løpende politisk saksbehandling gjennom faste møter i forkant av fagkomitémøter

Kontakt innvandrerutvalget
Kontakt eldrerådet
Kontakt Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse
Kontakt ungdomsrådet