Nettverk for ansatte i kommunen

Her står det noe om hvorfor vi har ulike nettverk og hva man kan bruke dem til

Samarbeidsmøte

Dette gjør vi

Det er månedlige samarbeidsmøter mellom kommunedirektørnivå (i regi av kommunalsjef for Fellestjenester og service) og representanter fra alle ansattes organisasjoner. Dette er den viktigste arenaen for forankring av saker, dialog og drøfting med de ansatte.

Kontakt oss

Kontaktperson er Kommunalsjef Anita Kjensli. Møtes en torsdag pr md (som regel dagen etter kommunstyremøte)

Koordineringsgruppen

Dette gjør vi

Koordineringsgruppa tar utgangspunkt i Helt innafor-prosjekter, der samskaping og medvirkning med innbyggere står sentralt for å motarbeide utenforskap. Målet er å skape en tettere dialogarena mellom politikk, administrasjon og tillitsvalgte, også for å diskutere hvilke medvirkningsverktøy som egner seg i konkrete saker.

Kontakt oss

Kontaktperson Kommunalsjef Christer Best Gulbrandsen. Deltakere er ordfører, opposisjonens gruppeleder, kommunalsjef kultur og livskraft, kommunedirektør og HTV fagforbundet og HTV utdanningsforbundet. Det gjennomføres 4 møter i koordineringsgruppa årlig. Ledere og tillitsvalgte i tjenester som diskuteres, kan møte i tillegg til de faste medlemmene i koordineringsutvalget

Hovedredaktørgruppen

Dette gjør vi

Hovedredaktørene er seksjonenes ressurspersoner på hjemmesiden/intranett. Bistår med å legge ut artikler og holde oppdatert faglig innhold på tjenestesidene. I tillegg skal hovedredaktørene videreformidle informasjon om ting som skjer i seksjonene til kommunikasjonsavdelingen når det trengs. I møtene diskuterer vi også videreutvikling av hjemmesiden og intranett og hvilke endringer vi må gjøre for å tilpasse oss innbyggernes behov.

Kontakt oss

Kontaktperson Sunniva Riste Bjørkli

Innovasjonsnettverk SENDT

Dette gjør vi

Spør Christer 🙂

Kontakt oss

Kommunalsjef Christer Best Gulbrandsen

Folkehelsenettverk

Dette gjør vi

Dette nettverket er foreløpig ikke etablert men vil bli det på sikt når Anne er blitt “varm i trøya”

Kontakt oss

Kommunelege Anne Aune