Nettverk

Her finner du mer informasjon om fagnettverk for ansatte og nettverk for innbyggere.

Hvorfor og hvordan?

For at du skal kunne inkludere de som bør inkluderes, har vi laget en oversikt med fagnettverk for ansatte og innbyggernettverk.

Lurer du på hva et grendeutvalg er eller hvem som er med i hovedredaktørgruppa? Du er på rett sted.

Fagnettverk

Vi har flere fagnettverk i kommunen. Her finner du en beskrivelse av hvert nettverk, hvor ofte de møtes og hvem som er kontaktperson.

Samarbeidsmøte

Dette gjør vi

Det er månedlige samarbeidsmøter mellom kommunedirektørnivå (i regi av kommunalsjef for Fellestjenester og service) og representanter fra alle ansattes organisasjoner. Dette er den viktigste arenaen for forankring av saker, dialog og drøfting med de ansatte.

Møter

Vi møtes en torsdag per måned, som regel dagen etter kommunstyremøte.

Kontaktperson

Kommunalsjef Anita Kjensli.

Koordineringsgruppa

Dette gjør vi

Koordineringsgruppa tar utgangspunkt i Helt innafor-prosjekter, der samskaping og medvirkning med innbyggere står sentralt for å motarbeide utenforskap. Målet er å skape en tettere dialogarena mellom politikk, administrasjon og tillitsvalgte, også for å diskutere hvilke medvirkningsverktøy som egner seg i konkrete saker.

Møter

Det gjennomføres 4 møter i koordineringsgruppa årlig.

Deltagere

Deltakere er ordfører, opposisjonens gruppeleder, kommunalsjef kultur og livskraft, kommunedirektør og HTV fagforbundet og HTV utdanningsforbundet. Ledere og tillitsvalgte i tjenester som diskuteres, kan møte i tillegg til de faste medlemmene i koordineringsutvalget.

Kontaktperson

Kommunalsjef Christer Best Gulbrandsen.

Hovedredaktørgruppen

Dette gjør vi

Hovedredaktørene er seksjonenes ressurspersoner på hjemmesiden/intranett. Bistår med å legge ut artikler og holde oppdatert faglig innhold på tjenestesidene. I tillegg skal hovedredaktørene videreformidle informasjon om ting som skjer i seksjonene til kommunikasjonsavdelingen når det trengs. I møtene diskuterer vi også videreutvikling av hjemmesiden og intranett og hvilke endringer vi må gjøre for å tilpasse oss innbyggernes behov.

Kontaktperson

Sunniva Riste Bjørkli.

Innovasjonsnettverk

Dette gjør vi

Tekst kommer.

Kontaktperson

Kommunalsjef Christer Best Gulbrandsen.

Folkehelsenettverk

Dette gjør vi

Nettverket er under utvikling, mer informasjon kommer.

Kontaktperson

Kommunelege Anne Aune

Her finner du informasjon om grendeutvalg, kulturråd og innbyggerråd.

Grendeutvalg

Grendeutvalgene (GU) er viktige i Øvre Eiker. GU sikrer godt samarbeid mellom innbyggere og kommunen, mobiliserer til dugnad og gjør sitt for livskraftig vekst i hele kommunen.

Kommunen skal tidlig ta grendeutvalgene med på råd i saker som angår deres område, gi råd, hjelp og støtte, og synliggjøre utvalgenes synspunkter i sin saksbehandling.

Utvalgene skal tilrettelegge i nærmiljøet for viktige diskusjoner som gjelder hele kommunen.

Les mer om Grendeutvalgserklæringa

Kulturrådene

Samarbeidet med frivillig sektor er en av forutsetningene for å oppfylle kommunens visjon.

Idretten representerer den største gruppen, men også kor, korps, teaterlag og andre fritidsaktiviteter utgjør en betydelig del av det frivillige kulturlivet. Frivillig Sentralen er også en del av kommunens satsing på frivillighet.

Mange lag og foreninger er paraply-organisert under ulike kulturråd.

Informasjon om seksjon Kultur og livskraft

Innbyggerrådene

Rådene skal bidra til at deres respektive målgrupper skal kunne høres i kommunale beslutningsprosesser gjennom åpen, bred og tilgjengelig medvirkning.

Rådene skal ta opp saker som vedkommer deres respektive målgrupper i kommunen. Rådmannen skal sørge for å forelegge saker for rådene som angår deres respektive målgrupper.

Rådene skal slik sett inkluderes i løpende politisk saksbehandling gjennom faste møter i forkant av fagkomitémøter.

Les mer om innbyggerrådene her