Månedsbrev for august

Utviklingsteamet har samlet og oppsummert noe av det gode endringsarbeidet som har skjedd i kommuneorganisasjonen denne måneden. Håper du finner noe interessant!


Månedens ord fra kommunedirektørens ledergruppe

Utviklingsarbeid, nye medarbeidere og en slump ketsjup

Har du hørt om ketsjup-effekten? Du har sikkert opplevd å riste og riste på en flaske ketsjup, uten at det kommer noe. Og så – uten forvarsel – kommer halve flaska, og du spiser ikke lenger pommes frites med ketsjup, men ketsjup med pommes frites.

Av og til kan det å jobbe med utvikling føles litt som å riste og riste på en ketsjup-flaske. Du føler kanskje at ingenting skjer, men så, plutselig, skjer det mye på én gang.

Jeg har litt samme følelsen av det å jobbe i kommunen etter at det verste med covid-19 er over. Vi har ventet i halvannet år på å gjøre så mye, at nå kan det være at vi har lyst til å gjøre alt som vi så gjerne skulle gjort! I hvert fall er det litt sånn for oss i kultur og livskraft.

Kultur og livskraft har kommet ut av covid-19 med mange nye medarbeidere. Vi har fått ei ny ledergruppe, med Mari Hopland som tjenesteleder bibliotek, Torodd Eriksen som tjenesteleder kultur og frivillighet, og Arve Hauklien Røren som tjenesteleder for idrett og aktivitet. 30. august begynte også Line Therese Løken som rådgiver for medvirkning og ungdomskultur, som er et nytt oppdrag til en tidligere stilling. Hun får ansvar for råd, grendeutvalg og sammenskapervi.no, blant mye annet. Og 4. oktober begynner Hilde Birkeland som ny innovasjonsrådgiver etter Marte Granberg.

Det er flere prosesser på vår agenda nå framover som vil påvirke mange i kommunen, og vi prøver nå å porsjonere ut ketsjupen: Innovasjonsstrategien skal rulleres, og vi skal begynne å jobbe mer med «kvalitet» som del av det. Det berører alle tjenester. Kultur- og frivillighetsstrategiene skal også rulleres, og alle tjenester som har kontakt med frivillige vil bli berørt av dette. Og sammenskapervi.no skal testes ut som hovedverktøy for digital samhandling i høringsprosesser. Les mer om det nedenfor! Det blir en spennende høst – og jeg håper du liker ketsjup!

– Christer Best Gulbrandsen, kommunalsjef seksjon for Kultur og livskraft


Månedsprat med jordbrukssjef Anne Bjørg Rian

Viktigheten av å bevare blomsterrike kantsoner

Denne måneden fikk jordbrukssjef Anne Bjørg Rian vandrelampen for lysende utviklingsarbeid i kommunen. I den forbindelse fortalte hun om Kantsone-prosjektet som startet i 2016. Prosjektet fikk nærmere en halv million kroner i tilskudd fra Statsforvalteren i Viken.

Bakgrunnen for prosjektet var foreningen La Humla Suse sine humlekurs, for bønder som produserte såfrø til grasproduksjon for husdyr. I flere år har denne avlingen av frøproduksjon gått ned, fortalte jordbrukssjefen. Dette ønsket kommunen sammen med bøndene å finne ut av.

Som resten av Europa er Norge truet med tap av biologisk mangfold. 87% av alle arter er truet, på grunn av ulike typer arealendringer. Det kan være avskoging, redusering av bekker ved kunstig drenering i rør, eller gjengroing på grunn av manglende beitedyr som sau og geit. Dette fører til tap av en mengde innsekter som er avgjørende for å ivareta pollinering og utbredelse av de blomsterrike engarealene.

12 bønder ble med i prosjektet og de valgte ulike testareal for å registrere antall innsekter og de forskjellige artene som befant seg i disse kantsonene. Bøndene tok med seg håv og registrerte innsiktene med stort engasjement, fortalte jordbrukssjefen. Alle bøndene har registeret en positiv endring på artsmangfoldet i kantsonene. For å kunne gjennomføre prosjektet har bøndene to ganger i året registrert planter, dyr og insekter. I tillegg har de fotografert innsekter og blomster i sine kantsoner.

Se hele presentasjonen til jordbrukssjef Anne Bjørg Rian under, eller trykk her!


Månedens orientering

Status for prosjektet IKT-anskaffelser

Planleggingsfasen er over og prosjektplanen er ferdigstilt med roller og aktiviteter som skal gjennomføres, samt oversikt over milepæler. Det har blitt opprettet to arbeidsgrupper, en for sak- og arkivsystem og en for intranett/hjemmeside.

Hanna Glasgow ble i mai ansatt som digital arkivar på rådhuset og leder arbeidsgruppen med å finne hvilke funksjoner som best ivaretar våre medarbeidere sine behov i et nytt sak- og arkivsystem. Arbeidsgruppen samler nå innsikt på behov og brukerscenarioer i forbindelse med utarbeidelse av kravspesifikasjon. Det er gjort et godt innsiktsarbeide med tanke på hva brukere ønsker av forbedringer. Prosjektet har gjennomført flere møter med tillitsvalgte, ulike seksjoner, og digitaliseringsgruppen, men også med medarbeidere på arkivet.

I disse dager starter arbeidsgruppen på intranett og hjemmeside opp sitt arbeid. Sunniva Riste-Bjørkli fra kommunikasjon leder denne arbeidsgruppen. I løpet av høsten vil prosjektet også få hjelp av rådgiver på innkjøp, Eva Kristina Bauhr, under selve anskaffelsesprosessen. Vi har også fått i oppdrag å anskaffe ny rekrutteringsmodul. På dette området er det gjort et betydelig arbeid tidligere. Derfor er det i samråd med styringsgruppen bestemt at anskaffelsesprosessen på rekrutteringssystem gjennomført i 2019, vil danne grunnlaget for beslutning om hvilken løsning vi går for.

Prosjektleder Ørjan Aarmo


Månedsprat i september

Revolusjonerende renseanlegg

Torsdag 23. september kl. 13-14.00 inviterer vi alle til å delta på den neste månedspraten i Øvre Eiker kommune.

Liker du rent vann og at det som er i do er ute av syne og ute av sinn? Bli med på månedspraten i september og hør Kim Karlsen fortelle om hva som egentlig er på gang med kommunens nye renseanlegg! Vi får høre om spennende nye løsninger og en prosess som skal sikre at vi fortsatt kan være stolte av rent vann i Øvre Eiker i tiårene som kommer.

Og hvem får stafettpinnen for lysende arbeid av Kim?

Månedspraten er en fast time mot slutten av hver måned, hvor vi får høre medarbeidere i Øvre Eiker dele noe spennende utvikling de jobber med. Månedspraten arrangeres av utviklingsteamet. Du kan finne tidligere månedsprater på slikskapervi.no og youtubekanalen Slik skaper vi: https://www.youtube.com/channel/UCHRNEi1Br2R2Z3ywjnPun2A

Lim møtelinken i kalenderen din 23. september 13-14.00! Vet du om noen som bør være med? Videresend linken!

Månedspraten blir en fast prat én time, én gang i måneden. Dette er en uformell prat om endringsarbeidet i kommuneorganisasjonen, hvor vi kan lære, informere og bli bedre kjent på tvers. Du kan bidra aktivt ved å stille spørsmål, eller bare lytte.Månedens innovative tjeneste

Ungdom får anbefalingsbrev fra ordføreren!

«Trå til» er et godt eksempel på kommunens helhetlig innsats rettet mot innbyggerinvolvering, frivillighet, kompetanse, rekruttering og omdømme. Gjennom satsningen ønsker kommunen både å stimulerer til frivillighet hos ungdom og å gi en ekstra påskjønnelse til de unge som utfører en frivillig innsats for andre i kommunen vår. Mottoet ”Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker” skal gjelde alle innbyggere i kommunen vår, også ungdommen.

De unge får gjennom «Trå til» tilbud om å jobbe frivillig i Øvre Eiker. Her snakker vi om frivillighet av samfunnsmessig karakter, med betydning for andre mennesker. Oppdragsgiver kan være både frivillige lag/foreninger, offentlige og private virksomheter. I retur for minimum 40 timer frivillig innsats får de et anbefalingsbrev signert ordføreren eller kommunedirektøren. Dersom det frivillige oppdraget varer lenger, føres riktig timetall inn i anbefalingsbrevet.

Ta kontakt med Kari Mette Høstvik på e-post: frivillighet@oeiker.no


Sammenskapervi.no – Et bedre verktøy for høring og dialog

vi testet ut sammenskapervi.no som verktøy for digital medvirkning. Vi samarbeider med Smartbynettverket, med Trondheim kommune i spissen, om uttestingen. De verste tekniske problemene og barnesykdommene skal nå være overvunnet. I tillegg begynner som nevnt Line Løken som redaktør for sammenskapervi.no, og vi er dermed klare for å gire opp bruken av denne nettsida.

Hva kan du bruke sammenskapervi.no til?

  • Få innspill fra alle innbyggere
  • Legge ut forslag som du vil ha tilbakemeldinger på
  • Få innspill og kjøre prosess med en bestemt målgruppe (en skoleklasse, en brukergruppe, frivillige lag og foreninger og så videre)
  • Informere om framdriften i en medvirkningsprosess og legge ut informasjon
  • Kjøre deltakende budsjettering (for eksempel hvis du vil at en brukergruppe selv skal bestemme hva en pott penger skal brukes til)
  • Organisere møter, med påmelding og åpne eller lukkete referater og så videre
  • Organisere komiteer eller grupper

Du slipper å sende ting til andre for å få det lagt ut – den som eier en prosess får selv tildelt redaktørrettigheter for sin prosess, og får opplæring.

Hvis erfaringene med sammenskapervi.no framover blir gode, så vil dette bli den viktigste kanalen for digital medvirkning. Når du har en prosess du vil kjøre, så send en e-post til kultur@oeiker.no, og så ordner vi at du får redaktørtilgang for egen prosess!


Tips til månedsbrevet for september?

Ta kontakt med Christer eller andre medlemmer av utviklingsteamet på utviklingsteamet@ovre-eiker.kommune.no.Månedsbrevet sendes til ledere og folkevalgte ved hvert månedskifte. Spre det gjerne videre til andre som bør lese det!

La oss ta en prat!

Ønsker du å forbedre noe? Har du en skikkelig god idé? Står du fast i en prosess? Vi hjelper deg veldig gjerne!   Du kan også registrere ditt forslag rett i idébanken ved å følge lenken. Trykk her!