Innovasjonsarbeid som ledet til «Kjærstepar i gamleda`r»

Skrevet av Merethe Mørk

En gruppe fra Øvre Eiker kommune deltok høsten 2019 på kurs i «Innovasjon i praksis» i regi av Buskerud næringshage og Innoco v/Sjur Dagestad og Klaus Røiri. Øvre Eiker deltok med prosjektet Ned med fraværet, sammen med flere kommuner og bedrifter i regionen som jobbet med utvikling av sine prosjekter. Vi benyttet oss av BLT metoden, og Innovasjonsprosessen ledet oss til utvikling av tiltaksforslaget «Kjærstepar i gamleda´r». Et tiltak som innebærer tilpasset aktivitet for beboere, i et tettere og koordinert samarbeid mellom ansatte og pårørende. Det gjenstår å teste ut tiltaket gjennom en pilot.

Hvem har vært i vår innovasjonsgruppe?

Vi bestod av Wenche Brekke Rustand (styrer Ormåsen bhg), Mona Bye Tandberg (tjenesteleder Eikertun), Anette Knive Torgersen (tjenesteleder Eikertun), Anne Grete Raaen (hovedverneombud/hovedtillitsvalgt Fagforbundet) Hilde Fjukstad (HR/IA-rådgiver) og Merethe Mørk (HR prosjektleder)

Hva gjorde vi for å få innsikt i behovet?

BLT metoden innebærer at løsning må baseres på innsikt i behov – og at en må gå til brukeren og det «ytterste ledd» for å få den nødvendige innsikten. I sykefraværsprosjektet ble gruppa utfordret av Klaus og Sjur på «hva er det egentlige behovet?»

Intervjuer og workshop

Gruppa ble utfordret til å intervjue ansatte og de som tar imot kommunens tjenestetilbud, herunder noen pårørende på sykehjem og foreldre i barnehage. Intervjuene gav ny innsikt i den enkeltes behov med tanke på hva som er bra og aktuelle områder for utvikling.

En oppgave på kurset var å gjennomføre en Workshop der oppgaven var å kartlegge behov og jobbe med løsningsforslag. Gruppa skulle med dette øve på å gjennomføre BLT metoden. Det ble satt av 2 timer en ettermiddag i november 19, der noen pårørende fra tre avdelinger på Eikertun, noen ansatte og representanter fra SMIA, samt ledelsen deltok. Gruppas jobb var i etterkant å vurdere om behov og løsningsforslag kunne ha relevans knyttet til økt nærvær blant ansatte og økt brukertilfredshet.

Gjennomføring av workshop

IGP metoden ble benyttet for å få innspill fra deltagerne. Alle ble plassert i grupper sortert etter om de var pårørende eller ansatt. Behov og løsninger ble jobbet med i to økter, med en pause imellom.

Etter bearbeiding av innkommende forslag i innovasjonsgruppa ble følgende behov og løsningsforslag prioritert å jobbe videre med:

  • Mer tilpassede aktiviteter med beboere​
  • Pårørende ønsker å bidra​
  • Pårørende ønsker møteplasser​

Det førte igjen til at vi konsentrerte oss om tre muligheter vi ønsket å utvikle:

  • Ansatte bidrar til å organisere økt og tilpasset aktivitet​
  • Pårørende bidrar som ressurs ​
  • Aktivitetskontakter blant ansatte koordinerer ressurser og aktiviteter ​

Film/demo av løsningen

På kurset ble gruppa inspirert til å lage en film/demo av løsningen.. Innovasjonsrådgiver Marte Frøyse Granberg hjalp oss med å lage storyboard. Fire ansatte fra Eikertun sa seg villige til å spille rollene i filmen, og Cathrine Grøner fra kommunikasjon hjalp oss med filming/redigering. Filmen er basert på de innspill som er kommet fra ansatte og pårørende i Innovasjonsprosessen, og forskning som underbygger de funn som ble gjort.

  Her kan du se filmen som ble laget om tiltaket:

La oss ta en prat!

Ønsker du å forbedre noe? Har du en skikkelig god idé? Står du fast i en prosess? Vi hjelper deg veldig gjerne!   Du kan også registrere ditt forslag rett i idébanken ved å følge lenken. Trykk her!