Hvilke muligheter finnes for ekstern finansiering av ditt prosjekt?

Noen prosjekter er i behov av delvis eller full finansiering fra eksterne aktører for å kunne bli en realitet. Her kan du få noen tips hvor du kan finne finansieringsmuligheter fra andre aktører

Hva er støtte?

Støtte er ordninger som retter seg mot ulike aktører innen frivillighet, private, eller offentlige virksomheter. Disse ordningene administreres ofte gjennom stiftelser og fond. De finansierer drift av aktiviteter eller innkjøp av utstyr som retter seg direkte mot tiltak som er relativt nært gjennomføring.

Hva er støtteordninger?

Støtteordninger kan virksomheter søke på ulike private tilskuddsordninger som f.eks. Gjensidige og Sparebankstiftelsen. Det kan også være offentlige aktører som utlyser støtteordninger som f.eks. Kulturrådet, Fritt ord osv. Ofte er det være ildsjeler som er gode på søke slike penger, men hjelper også andre virksomheter, lag og foreninger til å oppnå suksess i søkeprosessen. I Øvre Eiker kommune har også seksjon for kultur og skaperkraft god erfaring med å søke slike støtteordninger.

 

Slike støtteordninger deler ofte ut mindre beløp, men kan også i noen tilfeller være flere hundretusenkroner. Støtteordninger har ofte en ukomplisert søknadsprosess og kortere behandlingstid.

Hvor kan jeg finne disse ordningene?

Øvre Eiker kommunes ansatte har alle tilgang til Tilskuddsportalen som har god oversikt over utlysninger sortert etter frister osv.

 

Trenger du hjelp i innlogging eller søknadsprosess ta gjerne kontakt med utviklingsteamet.

Hva er statlige tilskudd?

Departementet sørger for at forvaltningen av en tilskuddsordning (øremerkede midler) er organisert på en effektiv og hensiktsmessig. Forvaltning av en ordning kan ivaretas av:
1. departementet selv
2. en virksomhet innenfor statsforvaltningen (f.eks. delegeres til en underliggende statlig virksomhet)
3. en enhet utenfor statsforvaltningen (f.eks. kommuner og fylkeskommuner, foretak eller organisasjoner utenfor offentlig forvaltning)

Hvilke ordninger inngår i statlige tilskudd?

Det er i all hovedsak tilskudd forvaltet av Helsedirektoratet, Arbeid og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Miljødirektoratet, Fylkesmannen og Fylkeskommunen. Det er spesifikke utlysningene som kommer hvert år.

 

I Øvre Eiker, som andre kommuner er noen ordninger det søkes oftere på. Det er klimasatsmidler, fattigdomsmidler, spillemidler, den teknologiske- og kulturelle skolesekken, skjønnsmidler, samt midler til ulike rusforebyggende- og helsefremmende tiltak fra Bufdir, Helsedir og fylkesmannen.

 

Enheter som kan søke disse tilskuddene er Barn og familieenheten, NAV, Helse og omsorg, Rus og psykiatri, Natur og Idrett. Spillemidler er et av de tilskuddsordningene som har vært best utnyttet i forbindelse med bygging av anlegg. Ofte er de utløsende faktor i arbeidet med å finansiere nye idrettsanlegg og arenaer.

Hvor kan jeg finne tilskuddsordningene?

På knappene under kan du komme direkte til noen av de som forvalter statlige tilskuddsordninger.

 

Her kan du se en fullstendig liste over alle tilskudd rettet mot kommuner

Hva er et innovasjon- og samarbeidsprosjekt?

Penger som er forvaltet av dedikerte virkemiddelaktører som Doga, KS, Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Fylkesmannen og ikke minst EU. Penger som skal nå veldig klare mål og gi stor samfunnseffekt. Det stilles store krav til søknadene og de må ofte inneholde grundige budsjett knyttet til spesifikke oppgaver og milepæler. Prosjektene krever samarbeid over ulike sektorer, på tvers av regioner, men også over landegrensene. Utlysningene retter seg mot prosjekter med flere ulike deltakere som innbyggere, offentlige aktører, forskning og næringsliv (quadruple helix)

Hva er virkemiddelapparatet?

Virkemiddelapparatet består av virkemidler (aktører og penger) som direkte eller indirekte skal stimulere til mer innovasjon og verdiskaping i samfunnet. Disse har fått myndighet fra regjeringen for å bevilge penger til ulike sektorer som offentlige virksomheter og næringsliv. En del penger blir også satt av for å stimulere til innovasjon i innovasjonssystemet. (se bilde under)

 

Lær mer

Den faktor som hemmer innovasjon i størst grad er begrensningen i økonomisk finansiering, sier KS sitt Innovasjonsbarometeret. 57% av norske innovasjoner er fullstendig betalt av den samme kommunale kassen som sørger for å yte de lovpålagte tjenestene for sine innbyggere. I praksis vil det si at 6 av 10 innovasjoner finansieres over kommunens egne budsjetter og kan i verste fall gå utover de tjenestene som utføres til daglig på kort sikt.

 

Derfor ønsker Øvre Eiker også å løfte samarbeid- og innovasjonsprosjekter inn i et internasjonalt miljø, bygge nettverk med andre lokale myndigheter i andre land, og la oss inspirere av samarbeid og innovasjon ute i verden.

 

Øvre Eiker har i flere år deltatt i prosjekter under EU’s sektorprogram Erasmus+. Det finnes flere rammeprogrammer fra EU som vi har mulighet til å søke finansiering under.