Behov, løsning, test

Innovasjonsprosessen vi benytter i Øvre Eiker kommune er BLT-prosessen. Den består av arbeid med BEHOV, utvikling av LØSNING, og TESTING av løsningen.

Behov før løsning

BLT-metoden sikrer at vi forstår behovet før vi jobber med ideer og velger løsning. Ved å forstå behovet, er det større sjanse for at vi ender opp med en løsning som blir tatt i bruk. Vi må tilpasse oss de som skal bruke løsningen.
Det er vanskelig å vite hvordan de som skal bruke løsningen responderer på den. Derfor tester vi løsningen i liten skala. Ved å teste kan vi vurdere om vi skal bruke tid og penger på å kjøpe, implementere og prøve ut en løsning.

1. Samle

Vi starter ved å åpne opp og samle innsikt om behovet. Løsninger som er basert på innsikt om behovet har større sjanse for å lykkes.
Kvalitativ innsikt

Kvalitativ metode handler om å gå i dybden for å forstå. Dette kan vi gjøre ved å intervjue eller observere de som skal ta i bruk løsningen.

Kvantitativ innsikt

Kvantitativ innsikt handler om å samle inn og tolke data. Dette kan gjøres ved å lage en spørreundersøkelse og lese statistikk.

2. Vurdere

Nå er det på tide å lukke igjen behovsfasen og vurdere all innsiktet vi har samlet inn.
Sammenstill funn

For å kunne kommunisere all innsikten vi har samlet inn, må vi sortere. Et fint sted å starte kan være ved hjelp av personas og tjenestereiser.

Presentere funn

For at innsikten skal ha noe verdi, må den presenteres. Enten i form av en presentasjon eller i en funnrapport.

3. Samle

Vi starter ved å åpne opp, bli inspirert og samle ideer.
Hva gjør andre?

Hva gjør andre, både i egen bransje og andre? Snakk med de som har utviklet lignende løsninger, hva har de erfart? Dra på besøk og saumfar internett.

Idégenerering

Det er på tide å generere ideer. Nå er det viktig å tømme hodet, ikke vær for kritisk. Vær så visuell som mulig, strekmenn er topp. Involver relevante aktører.

4. Vurdere

Nå er det på tide å lukke igjen løsningsfasen og vurdere alle ideene vi har samlet inn.
Utvelgelse

Hvilke ideer svarer på behovet? Hva er viktig for prosjekteieren? Hva med de som skal bruke løsningen? Gjør en prioritering og velg hva dere skal gå videre med.

Gjør klar for test

Gjør foreløpig løsning klar for neste steg, nemlig å teste løsningen.

5. Samle

Vi åpner opp ved å teste løsningen og samle erfaringer.
Teste i liten skala

Vi starter ved å teste løsningen i liten skala. Hvis ikke løsningen finnes fra før, kan vi bygge et skall for å teste. For eksempel ved hjelp av en prototype. Hvis løsningen finnes, kan vi teste den i liten skala i vår sammenheng.

Samle erfaringer

Det er viktig å involvere de som skal bruke løsningen. Dette kan vi sjekke ved å holde en brukertest eller kjøre en pilot. Hvordan responderer de?

6. Vurdere

Nå er det på tide å lukke igjen testfasen og vurdere erfaringene vi har samlet inn.
Vurdere erfaringer

Etter at man har testet en løsning på de som skal bruke den, er det ofte tydelig hva som må endres. Gjør en prioritering og velg hvor dere skal starte.

Gjør endringer

På dette stadiet må man vurdere om man skal gjøre store eller små endringer. Svarte løsningen på behovet under testingen? Er vi klare for å kjøpe og implementere en løsning? Eller bør vi ta et steg tilbake og jobbe mer med løsningen?

Slik velger du verktøy i BLT-prosessen

For at det skal bli enklere å velge verktøy, har vi laget en veiledning. Prosessen kan skaleres opp og ned. Husk at det viktigste er å snakke med de som skal ta i bruk løsningen.